Версия за печат

BG-Шабла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852957

BG332, Община Шабла, Равно поле № 35, За: Ивелина Димитрова, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 5037, E-mail: stz@ob-shabla.org, Факс: 05743 4204

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://shabla.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.info-m.eu/shabla/?cat=138.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

44398.96 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХУДОЖЕСТВЕНО-ПЛАСТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ - ПЕЙКИ, КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ И СТОЙКИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ“, необходими за изпълнение на проект № ROBG-338 „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ Предметът на възлагания договор включва изработка, доставка и монтаж на художествено-пластични елементи на градско обзавеждане: пейки, кошчета и стойки за информационни табели, за целите на горепосочения проект. В рамките на поръчката ще бъдат изпълнени следните дейности: изработка, доставка и монтаж на художествено-пластични елементи на градско обзавеждане: пейки, кошчета за отпадъци и стойки за информационни табели. Пластичните елементи на градското обзавеждане (пейки, кошчета и стойки за табели) трябва да представляват авторски художествени пластики, които не следва да се повтарят и след приключване на монтажа, авторът предоставя безвъзмездно авторските права на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43325000

Описание:

Оборудване за паркове и площадки за игри


Срок за получаване на офертите

11/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
На проект № ROBG-338 „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 12.07.2019 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Шабла, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Община Шабла. Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Община Шабла, в раздел "Профил на купувача".

Дата на изпращане на настоящата информация

01/07/2019  (дд/мм/гггг)