Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

677

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121267370

BG411, Върховен адмнистративен съд, бул. Александър Стамболийски № 18, За: Мария Колева – съдебен помощник във ВАС, България 1301, София, Тел.: 02 9404448, E-mail: m.koleva@sac.justice.bg, Факс: 02 9404286

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sac.justice.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profilewww.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

87950 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

" Текущ ремонт на покрива на сградата на Върховния административен съд" Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности / текущ ремонт/ на покрива на съдебната сграда на ВАС, в гр. София,бул." Александър Стамболийски" № 18. Видове и количествата СМР/ СРР са подробно описани в Техническата спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

10/07/2019 , 10:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188,ал.2 от ЗОП ще бъде удължен срока за получаване на оферти с най-малко 3 дни,когато в първоначално опредления срок за получаване на оферти, са получени по-малко от три оферти. Допълнителна информация за процедурата може да бъде намера в Профила на купувача на ВАС на интернет адрес: http://192.168.1.45/pages/bg/buyer-profilewww.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile

Дата на изпращане на настоящата информация

27/06/2019  (дд/мм/гггг)