Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1708

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул. Александровска 26, За: Веселина Димитрова, Виетнам 8000, Бургас, Тел.: 056 907430, E-mail: vh.dimitrova@burgas.bg, Факс: 056 907258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39012.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на ангажимент за договорени процедури (одит) за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по следните проекти: Обособена позиция 1. Енергийна ефективност, включваща проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26, ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0004-C01 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“; Обособена позиция 2, включваща проект „Интегриран модел за управление на градската мобилност – етап 1“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Обособена позиция 3, включваща проект: „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж. к. Меден рудник - етап II“ Обособена позиция 4, включваща проекти “Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. Крайморие, Община Бургас” и Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79212000, 79212100

Описание:

Одиторски услуги
Услуги по финансов одит


Срок за получаване на офертите

08/07/2019 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020; Проект „Интегриран модел за управление на градската мобилност – етап 1“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020; Проект „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.к. Меден рудник - етап II“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020; Проекти “Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. Крайморие, Община Бургас” и „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Друга информация

Оферти за участие могат да се подават до 17:15 ч. на 08.07.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, ул. "Александровска" 26. Получените оферти ще бъдат отворени и оповестени на 09.07.2019 г. от 10:00 ч. на ул. "Александровска" 26, от комисия, назначена от Възложителя. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/06/2019  (дд/мм/гггг)