Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

023-594

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000083633

BG331, Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна, гр. Варна, ул. „Марин Дринов” №55, За: Елена Панева, България 9002, Варна, Тел.: 052 677054, E-mail: epaneva@mu-varna.bg, Факс: 052 643116

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/e-platform-2019.aspx.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за специализирана поддръжка и профилактика на основни модули на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1), наричана за краткост „система“. Съгласно конкретните си нужди и финансова обезпеченост, Възложителят си запазва правото да възлага изпълнение на разработване на допълнителни функционалности на системата или промени по съществуващите, наричани за краткост в обявата и приложенията към нея „допълнителни доработки“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72700000

Описание:

Услуги, свързани с компютърни мрежи


Срок за получаване на офертите

05/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 09.07.2019 г. от 11:00 часа в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, ул. "Марин Дринов" №55.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2019  (дд/мм/гггг)