Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

023-584

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000083633

BG331, Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов – гр. Варна, Марин Дринов №55, За: Елена Панева, България 9002, Варна, Тел.: 052 677054, E-mail: epaneva@mu-varna.bg, Факс: 052 643116

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mu-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/ProceduresAll.aspx.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

54900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30193000, 30194000, 30197000, 30199000

Описание:

Принадлежности за офиса
Органайзери и принадлежности
Чертожни принадлежности
Дребно офис оборудване
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия


Срок за получаване на офертите

04/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 05.07.2019 г. в 10:30 часа в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с адрес ул. “Марин Дринов” №55.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/06/2019  (дд/мм/гггг)