Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-21

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201465

BG321, Районна здравноосигурителна каса - Велико Търново, 5000 Велико Търново, ул. Ивайло 2, За: Златко Дешев, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 611242, E-mail: tarnovo@vtn.nhif.bg, Факс: 062 611202

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.nhif.bg/page/1142.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обслужване на персонала на РЗОК– Велико Търново от служба по трудова медицина /СТМ/ и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК– Велико Търново от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК- Велико Търново“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85141000, 85145000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински персонал
Услуги, предоставяни от медицински лаборатории


Срок за получаване на офертите

02/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 ППЗОП на 04.07.2019 г. от 14:00 часа в сградата на РЗОК - Велико Търново, ул. "Ивайло" № 2. При промяна в датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени със съобщение по чл. 53 ППЗОП, достъпно на профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/06/2019  (дд/мм/гггг)