Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 113055670

BG414, Областна администрация - Перник, гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски №1 Б, За: Михаела Асенова и арх. Екатерина Петрова, България 2300, Перник, Тел.: 076 649932 ; 076 649943, E-mail: oblast@pk.government.bg, Факс: 035976 604755

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.pk.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/oblPernik.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

115876.96 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Подмяна на втората асансьорна уредба във вход „Б“ на Административна сграда на Областна администрация гр. Перник“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

02/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Свободен достъп до документацията се осигурява на Профила на купувача, на официалния сайт на Областна администрация - Перник https://e-obp.eu/bp/oblPernik

Дата на изпращане на настоящата информация

21/06/2019  (дд/мм/гггг)