Версия за печат

BG-СТАРА ЗАГОРА

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3165

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540191

BG344, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА, УЛ. 12-ТИ ПЕХОТЕН ПОЛК № 22, За: Любов Авджиева, България 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 0886 535393, E-mail: dgsstarazagora@uidp-sliven.com, Факс: 042 924150

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsstarazagora.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsstarazagora.uidp-sliven.com/procedures/3165.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22800000

Описание:

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон


Срок за получаване на офертите

21/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на комисия, определена със заповед на Директора, в административната сграда на ТП ДГС Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Стара Загора, ул."12-ти пехотен полк" № 22 на 24.06.2019г. от 10:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/06/2019  (дд/мм/гггг)