Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10.00.284

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9, За: Айтен Салим, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 62731, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.asenovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

15000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци - РСУО - Асеновград и съпътстваща инфраструктура“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79952000, 22000000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

27/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Договор BG16M1OP002-2.006-0001-C02, сключен между община Асеновград в качеството на водеща община, общините партньори Първомай, Куклен, Лъки и Садово и Министерство на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО – регион Асеновград“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 28.06.2019 г. от 10:00 часа в зала 517 в административната сграда на община Асеновград, пл. "Акад. Николай Хайтов" №9

Дата на изпращане на настоящата информация

17/06/2019  (дд/мм/гггг)