Версия за печат

BG-Бобов дол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-85

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261363

BG415, Община Бобов дол, ул. 27-ми октомври №2, За: Силвия Иванова, България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/bobovdol-178/proceduri-20-3-zop/a3-0005035.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

139008 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Основен ремонт на: стълби и алея от кв. „Христо Ботев“ до кв. „Миньор“, гр. Бобов дол; стълби от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Свилен Русев“ – ул. „Дружба“; Алея от ул. „Никола Вапцаров" – срещу „Кюстендилска вода“ ЕООД клон Бобов дол“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

27/06/2019 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се изготвя по приложените към обява изх. №12-00-85/14.06.2019 г. образци, публикувани на профила на купувача на адрес: https://sop.bg/bobovdol-178/proceduri-20-3-zop/a3-0005035.html Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка лично, по пощата или чрез куриерска фирма с препоръчано пратка с обратна разписка на адреса на Възложителя. Върху опаковката се посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, и лице за контакт. При приемането на офертата се отбелязва поредния номер, датата и часа на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър. Възложителят не приема за участие в процедурата оферти представени след изтичане на крайния срок. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица.Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър. В тези случаи не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Срокът за подаване на оферти може да се удължи в случаите, регламентирани в чл.188, ал.2 от ЗОП. Отварянето на офертите ще се извърши на 28.06.2019г. от 11:00 ч. в административната сграда на община Бобов дол: гр. Бобов дол, ул. "27-ми октомври" №2. На отварянето могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/06/2019  (дд/мм/гггг)