Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540027

BG422, ЮИДП Териториално поделение Държавно госко стопанство Свиленград, ул.Цар Симеон Велики 42, За: инж.Михаил Михайлов, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 71481, E-mail: dgs_svilengrad@abv.bg, Факс: 0379 71482

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3195.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита , подобрители за почвата , минерални торове, инсектицид срещу листогризещи насекоми за третиране на тополово вкоренилище, хербицид за третиране срещу плевели на свободни площи и други за нуждите на ТП „ДГС СВИЛЕНГРАД” за 12 месеца

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24440000

Описание:

Различни видове торове


Срок за получаване на офертите

21/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/06/2019  (дд/мм/гггг)