Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД19010871ВН

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093442

BG331, Община Варна, бул.Генерал Колев 92, ет.5, За: ОП Инвестиционна политика - Кирила Кирова, България 9000, Варна, Тел.: 052 820838, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=825.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Изработка, доставка, монтаж и демонтаж на скоби и рогатки за нуждите на Община Варна“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44530000

Описание:

Съединителни скоби


Срок за получаване на офертите

24/06/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2019  (дд/мм/гггг)