Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

177-ЕР-19-НО-Д-З

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115552190

BG421, Електроразпределение Юг ЕАД, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, За: Николай Керечиев -търговски въпроси, Георги Кисов -технически въпроси, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302324; 032 302982, E-mail: nikolay.kerechiev@evn.bg, Факс: 032 278500

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.evn.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20190528_ROM.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на триполюсни разединители РОМ 20/400, комплект с РЛЗ

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31214110

Описание:

Секционни разединители


Срок за получаване на офертите

14/06/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отваряне на офертите на дата 17.06.2019 г. от 09:00:00 ч. на адреса на Възложителя: гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов № 37. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2019  (дд/мм/гггг)