Версия за печат

BG-гр. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

МЕР-СФО/2019/032

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1752013040012

BG412, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ, бул Европа №2, За: по процедурн въпроси - Мая Спирова, тел. 02 8121848; по технически въпроси - Николай Тодоров тел. 02 8121823, България 1360, гр. София, Тел.: 02 8121801, E-mail: m.spirova@sfo.eso.bg, Факс: 02 8121840

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.eso.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=ZlhlVm5lcW5pT3NDakxDMmJvRkJBTkJHT04xOGJ1TE9VV1FRQ2U5MFdYbz0=.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

8000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт и пренавиване на двигатели за вентилатори и помпи.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50532100

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на електродвигатели


Срок за получаване на офертите

14/06/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подадените оферти ще бъдат отворени публично на 17.06.2019 г. от 14:00 ч., в сградата на възложителя на адрес: гр. София - 1360, бул.Европа № 2 - Заседателна зала. На отварянето могат да присъстват представители на участниците. Обявата и другите документи, свързани с обществената поръчка, са публикувани в профила на купувача на адрес: webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=ZlhlVm5lcW5pT3NDakxDMmJvRkJBTkJHT04xOGJ1TE9VV1FRQ2U5MFdYbz0=

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2019  (дд/мм/гггг)