Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

З-411

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121023551

BG411, Летище София ЕАД, Аерогара София, бул.Христофор Колумб № 1, За: Отдел Обществени поръчки, Мюмюн Исмаил; отдел ГСМ, Младен Маринов, България 1540, София, Тел.: 02 9372573; 02 9372904, E-mail: public@sofia-airport.bg, Факс: 02 9372010

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sofia-airport.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.sofia-airport.bg//профил-на-купувача/обяви-публични-покани/доставка-монтаж-и-въвеждане-в-0.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42122000

Описание:

Помпи


Срок за получаване на офертите

17/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Летище София ЕАД предоставя достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка, която може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя (https://www.sofia-airport.bg//профил-на-купувача/обяви-публични-покани/доставка-монтаж-и-въвеждане-в-0) - виж раздел Профил на купувача/Събиране на оферти с обява/Публични покани за обществени поръчки/ Място за получаване на офертите: в деловодството на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” - административен етаж 2 - стая № 25, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа. Назначената от възложителя комисия ще отвори постъпилите оферти в 14:00 часа на 18.06.2019 г., в Заседателната зала на Летище София ЕАД, бул. Христофор Колумб" 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2019  (дд/мм/гггг)