BG-Раднево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

20/2019

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 833017552

BG344, Мини Марица-изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Мирослав Митков - експерт търговия, Андриан Анастасов - ръководител отдел „Административен“, България 6260, Раднево, Тел.: 035941783305-3108; 035941783305-4232, E-mail: miroslav.mitkov@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.marica-iztok.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-vik-chasti-i-materiali-za-sgradni-instalatcii-1833.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

13000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на ВиК части и материали за сградни инсталации

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44115210

Описание:

Оборудване за водопроводни инсталации


Срок за получаване на офертите

14/06/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Информация за обявата може да бъде намерена в Профила на купувача на "Мини Марица-изток" ЕАД.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2019  (дд/мм/гггг)