Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

11-2019

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 827184123

BG323, Водоснабдяване и канализация ООД, ул. Добруджа 6, За: Ев. Жигова, България 7000, Русе, Тел.: 082 501523, E-mail: top@vik-ruse.com, Факс: 082 820208

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://vik-ruse.com/index.php.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-ruse.com/Index.aspx?PageUrl=profil-na-kupuwacha&PublicOrders=Tab=ViewItem,OrderID=297.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на ел. материали и ел. апарати за нуждите на „ВиК“ ООД- гр. Русе в три ЛОТА: ЛОТ 1 – Доставка на силнотокови ел. материали ЛОТ 2 – Доставка на слаботокови ел. материали ЛОТ 3 – Доставка на ел. апарати"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31600000

Описание:

Електрическо оборудване


Срок за получаване на офертите

13/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място и срок за подаване на офертата – офертата се представя в деловодството на ”ВиК” ООД - гр. Русе, ул.”Добруджа” № 6 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до 17,00 часа на 13.06.2019 г. Място и дата на отваряне на офертите - Разглеждане и отваряне на офертите ще се извърши в сградата на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, ул. ”Добруджа” № 6, етаж 1, заседателна зала на 14.06.2019 г. от 9,30 часа. Отварянето на офертите и ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват представители на участниците в поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2019  (дд/мм/гггг)