Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД10-0006

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121015056

BG411, Агенция за социално подпомагане, гр. София, ул. Триадица 2, За: Михаела Тодорова, България 1051, София, Тел.: 02 8119608, E-mail: mtodorova@asp.government.bg, Факс: 02 9861198

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.asp.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


Срок за получаване на офертите

20/06/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В Профила на купувача на официалния сайт на АСП е публикувано електронното досие на обществената поръчка, което съдържа: обява по чл. 187, ал. 1 във вр. с чл. 2 от ЗОП заедно с техническа спецификация; списък на териториалните структури на АСП, в които се намират обекти за охрана със СОТ; проект на договор, еЕЕДОП и методика за определяне на комплексната оценка на офертите в настоящата обществена поръчка. Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на АСП, ул. "Триадица" № 2, партер, стая № 4, гр. София. Върху опаковката се отбелязва изрично предметът на възлагането по ЗОП, адрес, телефон, факс и e - mail. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството. Постъпилите оферти ще бъдат отворени при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 21.06.2019 от 10.00ч. в административната сграда на АСП, гр. София, ул. "Триадица" № 2.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2019  (дд/мм/гггг)