Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5111

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010029

BG411, Главна дирекция Изпълнение на наказанията, бул. Ген. Николай Г. Столетов № 21, За: Нина Главчовска,Тодор Мархолев, България 1309, София, Тел.: 02 8139257;02 8139113, E-mail: lop@gdin.bg, Факс: 02 8139107; 02 8139257

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gdin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.gdin.bg/9553747868ddcebccb96c3a8b471fead.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999.99 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на печатаща и копирна техника“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30232110

Описание:

Лазерни принтери


Срок за получаване на офертите

18/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя документация за участие и образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий за възлагане: най-ниска цена. На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП офертите на участниците ще бъдат отворени на открито публично заседание, на което могат да присъстват представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване. Заседанието ще се проведе в първия работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти от 10:00 часа, в административната сграда на ГД "Изпълнение на наказанията", гр. София, бул. "Ген. Николай Г. Столетов" № 21.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/06/2019  (дд/мм/гггг)