Версия за печат

BG-Самоков

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

BG412, Община Самоков, ул. Македония 34, За: Красимира Костадинова – началник отдел в дирекция ТСУЕП, България 2000, Самоков, Тел.: 0722 66630, E-mail: obsamop.nov1@mail.bg, Факс: 059 66650

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://samokov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://109.160.76.31:444/PCPSG/pages/procurement.jsf.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

69250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА, ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА В КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ - В ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА”, ГР.САМОКОВ." Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация, КСС и Техническия проект.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45232141

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителна отоплителна мрежа


Срок за получаване на офертите

17/06/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на следния адрес: Община Самоков, гр. Самоков, п.к. 2000, ул. Македония № 34, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа, до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2019  (дд/мм/гггг)