Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-89

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Савина Гюрова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65700 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и внедряване на софтуер за управление на процеса по събиране на просрочените вземания и въвеждане на методики за работа на служителите за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград “

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72511000

Описание:

Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа


Срок за получаване на офертите

11/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за условията за участие по обявата са публикувани и достъпни на профила на купувача на възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши по правилата на ЗОП и ППЗОП на 12.06.2019г. от 11:00 часа в заседателната зала, находяща се в административната сграда на Възложителя на адрес: гр. Благоевград, ул.Антон Чехов №3

Дата на изпращане на настоящата информация

31/05/2019  (дд/мм/гггг)