Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-Смолян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 120565499

BG424, Професионална гимназия по техника и технологии /ПГТТ/ - Христо Ботев, ул.Тракия № 13, За: Гергана Дренчева-Петрова, България 4702, Смолян, Тел.: 0301 64540, E-mail: pgtt_sm@mail.bg, Факс: 0301 64540

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sop.bg/pgttsm-740/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/pgttsm-740/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

89866.05 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„РЕМОНТ НА КОТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. СМОЛЯН“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Срок за получаване на офертите

03/06/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 03.06.2019 г. от 17:00 ч. в учителската стая на втория етаж на сградата на ПГТТ”Христо Ботев”, находяща се в гр. Смолян, ул. "Тракия"13

Дата на изпращане на настоящата информация

30/05/2019  (дд/мм/гггг)