Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

90-03-644

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831661388

BG411, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19, За: Пенка Врачева, България 1202, София, Тел.: 02 9405413, E-mail: op@mrrb.government.bg, Факс: 02 9405413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mrrb.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/22-19-032/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

39954 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Срок за получаване на офертите

10/06/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В указания от възложителя срок, участникът следва да представи оферта, изготвена при спазване на изискванията, посочени в обявата и приложенията към нея. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и - по възможност - факс и електронен адрес. Офертите се подават в централната сграда на МРРБ - гр. София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19, Център за административно обслужване. Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 11.06.2019г. от 11:00 часа в централната сграда на МРРБ и на него могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/05/2019  (дд/мм/гггг)