Версия за печат

BG-СТАРА ЗАГОРА

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3123

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540191

BG344, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА, УЛ. 12-ТИ ПЕХОТЕН ПОЛК № 22, За: Любов Авджиева, България 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 0886 535393, E-mail: dgsstarazagora@uidp-sliven.com, Факс: 042 924150

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsstarazagora.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3123.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и други за нуждите на ТП ДГС Стара Загора"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти


Срок за получаване на офертите

03/06/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на комисия, определена със заповед на Директора, в административната сграда на ТП ДГС Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Стара Загора, ул."12-ти пехотен полк" № 22 на 04.06.2019г. от 14:30 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/05/2019  (дд/мм/гггг)