Версия за печат

BG-гр. Карлово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

Об-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471365

BG421, ОБЩИНА КАРЛОВО, ул. Петко Събев 1, За: Ренета Филипова, България 4300, гр. Карлово, Тел.: 033 554586, E-mail: rfilipova@karlovo.bg, Факс: 033 554581

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.karlovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.karlovo.bg/currentNews-5485-newitem.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Благоустрояване на УПИ І-жилищно строителство в кв. 34, по плана на гр. Карлово”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство


Срок за получаване на офертите

30/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

27/05/2019  (дд/мм/гггг)