BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1176

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул. Александровска № 26, За: Янислав Тенев - юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907269, E-mail: ya.tenev@burgas.bg, Факс: 056 841996

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38396.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

33060 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на колонки за паркиране на електровелосипеди, компоненти за електровелоспеди и присъединяване към съществуващата система за отдаване на велосипеди под наем чрез надграждане и усъвършенстване.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34430000

Описание:

Велосипеди


Срок за получаване на офертите

27/05/2019 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя, свързани с обществената поръчка. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци. Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 28.05.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от Възложителя. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/05/2019  (дд/мм/гггг)