Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

126

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104518621

BG3, Електроразпределение Север АД, бул. Владислав Варненчик №258, За: Борислав Борисов, България 9000, Варна, Тел.: 052 577631, E-mail: BorislavNikolaev.Borisov@energo-pro.bg, Факс: 052 660855

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.erpsever.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-s-Publichna-pokana/330/Dostavka-na-kompleksna-sistema-za-lokalizirane-na-kabelni-povredi-s-naprejenie-do-24-kV-za-nujdite-na-Elektrorazpredelenie-Sever.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката предвижда доставка чрез покупка на комплексна система за локализиране на кабелни повреди с напрежение до 24kV за нуждите на Електроразпределение Север АД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38300000

Описание:

Измервателни инструменти


Срок за получаване на офертите

04/06/2019 , 18:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/05/2019  (дд/мм/гггг)