Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-10-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605845

BG411, УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, район р-н Триадица, бул. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ No 52 А, За: Константин Стоянов, България 1431, София, Тел.: 02 9159453, E-mail: kstoianov@uhsek.com, Факс: 02 9159443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://svetaekaterina.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?i_id=9&yr=2019.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Застраховане по задължителната застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

30/05/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 31.05.2019г. в 14:00часа в сградата на УМБАЛ Света Екатерина ЕАД на адрес район р-н Триадица, бул. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ No 52 А. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/05/2019  (дд/мм/гггг)