Версия за печат

BG-Карлово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Об-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471365

BG421, ОБЩИНА КАРЛОВО, Ул. Петко Събев № 1, За: Цветана Метаксинова, България 4300, Карлово, Тел.: 0335 54586, E-mail: metaksinova@karlovo.bg, Факс: 0335 54581

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.karlovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.karlovo.bg/currentNews-5485-newitem.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Благоустрояване на УПИ І-жилищно строителство в кв. 34, по плана на гр. Карлово”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство


Срок за получаване на офертите

27/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/05/2019  (дд/мм/гггг)