Версия за печат

BG-село Белозем

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000451512

BG421, ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА СИНЧЕЦ, с. Белозем, обл. Пловдивска, ул. Папа Йоан Павел ІІ № 20, За: Екатерина Щерева, България 4310, село Белозем, Тел.: 03159 2006, E-mail: sinchec_cdg@abv.bg, Факс: 03159 2006

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.cdg-sinchec.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://cdg-sinchec.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

64000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "СИНЧЕЦ" село Белозем, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти” – прогнозна стойност 6500.00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” – прогнозна стойност 15400.00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” – прогнозна стойност 17200.00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти” – прогнозна стойност 4600.00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 5 „Други хранителни продукти” – прогнозна стойност 3000.00 лева без ДДС; - Обособена позиция № 6 „Пресни плодове и зеленчуци” – прогнозна стойност 17300.00 лева без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15100000, 03220000, 15000000, 15300000, 15500000, 15600000, 15800000

Описание:

Месо и месни продукти
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

27/05/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

15/05/2019  (дд/мм/гггг)