BG-Раднево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

23/2019

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 833017552

BG344, Мини Марица-изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Георги Николов - експерт търговия, Веселин Василев – главен инженер електрообзавеждане, отдел „Електрооборудване“, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 833053107; 0417 833053154, E-mail: gnikolov@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.marica-iztok.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-kondenzatorni-baterii-1801.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

49800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на кондензаторни батерии за подмяна на съществуващи с изтекъл експлоатационен ресурс в кондензаторна уредба на задвижваща станция 4х1000кW на гумено лентов транспортьор. Изпълнението трябва да е съгласно техническата спецификация за поръчката.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31711154

Описание:

Кондензаторни батерии


Срок за получаване на офертите

20/05/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Информация за обявата може да бъде намерена в Профила на купувача на "Мини Марица-изток" ЕАД.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/05/2019  (дд/мм/гггг)