Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120179

BG334, Териториално поделение ТП ДГС Търговище към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Цар Освободител № 22, За: Александър Керманов, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64850, E-mail: dgs.targovishte@dpshumen.bg, Факс: 0601 64850

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgstargovishte.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgstargovishte.sidp.bg/obleklo/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка чрез покупка на работно облекло и аксесоари за работници и служители на ТП "ДГС Търговище" гр. Търговище при "СИДП" ДП Шумен"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18000000, 18100000, 18400000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Дрехи със специално предназначение и аксесоари


Срок за получаване на офертите

04/06/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията по настоящата обществена поръчка е публикувана в сайта на ТП "ДГС Търговище" гр. Търговище с адрес: http://dgstargovishte.sidp.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. Получените оферти ще се разглеждат на 05.06.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП "ДГС Търговище" гр. Търговище с адрес: обл. Търговище, гр. Търговище, бул. Цар Освободител № 22

Дата на изпращане на настоящата информация

14/05/2019  (дд/мм/гггг)