Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-44-10 #1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880039

BG421, Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Пловдив, ТД на НАП Пловдив, гр. Пловдив, ул. Скопие № 106, За: С. Илиева, Г. Иванова, България 4030, Пловдив, Тел.: 032 935686; 032 935477, E-mail: s.ilieva@ro16.nra.bg, Факс: 032 679757

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nap.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nap.bg/news?id=3953.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

4500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на материали за хигиенни нужди за ТД на НАП Пловдив и териториалните й структури“ .

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33700000, 39830000, 24455000

Описание:

Продукти за лични грижи
Почистващи продукти
Дезинфектанти


Срок за получаване на офертите

27/05/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Обявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея "Пълно описание на предмета на поръчката, технически спецификации", "Изисквания за участие", "Критерий за възлагане на поръчката", образци на документи и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача", рубрика "Събиране на оферти с обява или покана" на официалния сайт на Национална агенция за приходите-http://nra.bg/. Оферти се подават в деловодството на ТД на НАП Пловдив, в гр. Пловдив, ул. Скопие № 106, стая 110 до 17:30 часа на деня, указан в раздел III от настоящата информация. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на удължения срок, Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Назначената от възложителя комисия ще проведе публично заседание от 10:30 часа в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти в административната сграда на ТД на НАП Пловдив, ул. Скопие № 106, етаж 10, стая 1010. При отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участиците.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/05/2019  (дд/мм/гггг)