BG-Харманли

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

151

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000893338

BG422, ЦСОП П.Р.Славейков-Директор, ул.Извън града, За: Георги Бакалов,Добромира Лазарова, България 6450, Харманли, Тел.: 0885 309992, E-mail: puislaveikov@abv.bg, Факс: 0373 85198

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https:// www.csop-harmanli.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/pui-petko-rachov-slavejkov-harmanli-82/proceduri-20-3-zop/a3-0004946.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

91249.78 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА ПРИ ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА“П.Р.Славейков" – гр.Харманли обл.Хасково"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

23/05/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/05/2019  (дд/мм/гггг)