Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

10-05-10-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1303161400049

BG323, Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, За: инж. Пенчо Петков–зам. директор на Клон –ТП Пристанище Русе на ДППИ, България 7000, Русе, Тел.: 082 818994, E-mail: p.petkov@bgports.bg, Факс: 082 821862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/288.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Инженеринг, смяна предназначение и преобразуване на помещенията на ремонтна работилница в складови помещения на I-ви участък в пристанищен терминал Русе – Запад“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45213220

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на складове


Срок за получаване на офертите

15/05/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 16.05.2019 г. в 10:00 часа, в офиса на Клон-ТП Пристанище Русе, на адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/05/2019  (дд/мм/гггг)