Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201570119

BG411, Национален дворец на културата-Конгресен център -София ЕАД, пл. България №1, За: Величка Грънчарова, България 1414, София, Тел.: 02 9166040, E-mail: vgrancharova@ndk.bg, Факс: 02 8657053

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ndk.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/ndk-169/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

В предметния обхват на обществената поръчка е включена доставката чрез наем на сцена с покрив, трибуна за зрители, кули за окачване на озвучителна техника, както и монтаж и демонтажа на гореописаните консрукциите за обезпечаване на събития провеждани в открито пространство пред вход А6 на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44212320

Описание:

Различни видове конструкции


Срок за получаване на офертите

07/05/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предвид допусната техническа грешка в Информация за публикуване в профила на купувача обява на обществена поръчка на стойност по чл 20, ал 3 от ЗОП, с № 9087982, се променя крайният срок за подаване на оферти от 07.06.2019 г. 17:30 ч. на 07.05.2019 г. 17:30 ч. Място на отваряна на офертите: гр. София, пл. България 1, основна сграда на "Национален дворец на културата-Конгресен център -София", ЕАД, вход А4. Дата и час на отваряне на офертите 08.05.2019 г. 11:00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

03/05/2019  (дд/мм/гггг)