Версия за печат

BG-Ихтиман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

511

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.05.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул.Цар Освободител №123, За: Цветелина Хаджийска, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=894.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

79000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТАДИОН „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ИХТИМАН”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

13/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, поставените критерии за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Ихтиман, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/05/2019  (дд/мм/гггг)