Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

023-394

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000083633

BG331, Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна, ул. „Марин Дринов” №55, За: Елена Панева, България 9002, Варна, Тел.: 052 677054, E-mail: epaneva@mu-varna.bg, Факс: 052 643116

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/procedurure-after_15_04.aspx.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на 6 (шест) броя амалгамни сепаратори, през които да се филтрират отпадните води от наличните 48 дентални стола в Факултет Дентална медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Канализацията на всеки от дентални столове е групирана в 6 вертикални тръбопровода с отклонения, стигащи до сутерена. За сепариране на амалгамата, попадаща в канализацията, в помещенията в сутерена на сградата следва да се включат 6 (шест) броя амалгамни сепаратора.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33131113

Описание:

Зъболекарски сепаратори


Срок за получаване на офертите

13/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 14.05.2019 г. от 14:00 часа в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, ул. "Марин Дринов" №55

Дата на изпращане на настоящата информация

25/04/2019  (дд/мм/гггг)