Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617654

BG34, Югоизточно държавно предприятие, ул. Орешак 15А, За: инж. Пейчо Иванов Върбанов, България 8800, Сливен, Тел.: 044 622921, E-mail: uidp@uidp-sliven.com, Факс: 044 622077

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3052.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на ЦУ на ЮИДП – Сливен и териториалните му поделения, за срок от 2 години”, съгласно разпоредбите на Постановление № 127 от 27.05.2013г. на Министерския съвет за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


Срок за получаване на офертите

08/05/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Прогнозната стойност на поръчката е определена по реда на чл.21, ал.8, т.1 от ЗОП поради регулярност на обществената поръчка. Документацията за участие е достъпна в профила на купувача от сайта на "Югоизточно държавно предприятие" гр. Сливен. Отварянето на офертите ще се извърши на 09.05.2019г. от 10:00 ч. в административнатa сграда на ЦУ на ЮИДП гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. Орешак 15А. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/04/2019  (дд/мм/гггг)