Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

486

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския № 1, За: Петя Попова - Специалист Обществени поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

28528.58 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на стопански консуматив за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ извън списъка по чл.12 от ЗОП“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39831000, 39831300, 39831600, 39510000, 33760000, 18141000, 39224000, 39224340, 18930000

Описание:

Перилни и почистващи препарати
Почистващи препарати за подове
Почистващи препарати за тоалетни
Текстилни изделия за домакинството
Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
Работни ръкавици
Метли и четки и различни видове други изделия
Кошчета за боклук
Сакове и торбички


Срок за получаване на офертите

03/05/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за получаване на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 03.05.2019 г. Час: (чч:мм) 16:30 часа Срок на валидност на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 03.06.2019 г Час: (чч:мм) 16:30 часа Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 07.05.2019 г 12:00 часа Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/04/2019  (дд/мм/гггг)