Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

487

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския № 1, За: Петя Попова - Специалист Обществени поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

15755.57 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на стопански консуматив за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ включени в списъка по чл.12 от ЗОП“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39831000, 39831300, 39831600, 39510000, 33760000, 18141000, 39224000, 39224340, 18930000

Описание:

Перилни и почистващи препарати
Почистващи препарати за подове
Почистващи препарати за тоалетни
Текстилни изделия за домакинството
Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
Работни ръкавици
Метли и четки и различни видове други изделия
Кошчета за боклук
Сакове и торбички


Срок за получаване на офертите

03/05/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Поръчката е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в Списък на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП. Правилата за участие на цитираните лица са уредени в чл.12 от ЗОП. При възлагане на поръчката на основание чл.12, ал.1 от ЗОП могат да участват лица, при условие, че най-малко 30 на сто от списъчния им състав и от хора с увреждания или такива в неравностойно положение и са изпълнени следните изисквания: - Лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриването на обществената поръчка. - Специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания трябва да изпълняват най-малко 80 на сто от предмета на поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнението на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания Когато са подадени оферти, както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат офертите на лицата, за които позицията е запазена. Офертите на останалите лица се разглежда само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена. Срок за получаване на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 03.05.2019 г. Час: (чч:мм) 16:30 часа Срок на валидност на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 03.06.2019 г Час: (чч:мм) 16:30 часа Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 07.05.2019 г 11:30 часа Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/04/2019  (дд/мм/гггг)