Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540191

BG344, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТО СТАРА ЗАГОРА, ул.12-ти пехотен полк №22, За: Бойко Иванов, България 6000, Стара Загора, Тел.: 0886 089924, E-mail: dgsstarazagora@uidp-sliven.com, Факс: 042 924150

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3020.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

29/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на комисия определена със заповед на Директора в административната сграда на ТП „ДГС Стара Загора“, находяща се на адрес: гр. Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк“ №22 на 30.04.2019г. от 15:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/04/2019  (дд/мм/гггг)