Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

023-341

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000083633

BG331, Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна, гр. Варна, ул. „Марин Дринов” №55, За: Елена Панева, България 9002, Варна, Тел.: 052 677054, E-mail: epaneva@mu-varna.bg, Факс: 052 643116

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/ProceduresAll.aspx.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на табуретки, работни и посетителски столове. Поръчката включва периодични доставки и монтаж на табуретки, работни и посетителски столове след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост като Възложителят не се обвързва да изчерпи посочената максимално допустима стойност на договора.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39110000

Описание:

Седалки, столове и свързани с тях продукти, и части към тях


Срок за получаване на офертите

25/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 30.04.2019 г. от 11:00 часа в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, ул. "Марин Дринов" №55.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/04/2019  (дд/мм/гггг)