BG-Козлодуй

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-О-190

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 106513772

BG313, АЕЦ Козлодуй ЕАД, Площадка АЕЦ Козлодуй, За: Борис Попниколов, България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 73947, E-mail: bgpopnikolov@npp.bg, Факс: 0973 76007

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kznpp.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4260.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на батерии

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31440000

Описание:

Батерии


Срок за получаване на офертите

23/04/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 25.04.2019г. в 09:00 часа в Управление "Търговско", "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците. Участниците могат да участват за една или повече обособени позиции.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/04/2019  (дд/мм/гггг)