Версия за печат

BG-Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ЗОП-1/28.03.2019

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 821179126

BG312, Център за спешна медицинска помощ - Монтана, улица Сирма войвода № 2, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://csmp-montana.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://csmp-montana.com/обществени-поръчки.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

67500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП - Монтана, съгласно Наредба № 11/2005г. и със средства от фонд СБКО през 2019г..

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

17/04/2019 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изборът на изпълнител ще се извърши по реда на глава Двадесет и шест от ЗОП. Отварянето, разглеждането, оценката и класирането на получените оферти ще се извърши на 18.04.2019г. от 10:00 часа в ЦСМП - Монтана.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/04/2019  (дд/мм/гггг)