Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000662064

BG411, Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика Акад.Ангел Балевски - БАН, гр.София, ул.”Искърско шосе„ № 11, За: Румяна Тодорова, България 1574, София, Тел.: 02 9732699, E-mail: cpr_bas@mail.bg, Факс: 02 9732342

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.cpr.bas.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): www.cpr.bas.bg..


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

90000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на противопожарна инсталация на територията на ИМСТЦХА БАН-ЦПР-сграда 29, гр. София

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

23/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/04/2019  (дд/мм/гггг)