Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

023-317

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000083633

BG331, Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов – гр. Варна, Марин Дринов № 55, За: Елена Панева, България 9002, Варна, Тел.: 052 677054, E-mail: epaneva@mu-varna.bg, Факс: 052 643116

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mu-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/srrFDM.aspx.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

49500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на помещения в сградата на Факултет по дентална медицина, находяща се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84, с цел създаване на симулационен център, състоящ се от две зали, в които ще бъде разположена фантомна система, включваща 48 броя дентални симулатора за студенти, 3 броя компютърни системи за виртуално обучение на студенти от денталните специалности. Помещенията, в които ще се извършат строително-ремонтните работи са с № 211, №212 с обща площ 88,84 кв.м., №213 с площ 63,94 кв.м. и обособяване на складово помещение с площ 5,76 кв.м. Видовете и количеството строително-ремонтни работи (СРР) са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1) и схеми (Приложение № 1.1;1.2 и 1.3). Изпълнителят следва да изпълни всички договорени и необходими строително-ремонтни работи в съответствие с представената техническа спецификация и схеми, както и да отстрани всички появили се дефекти в гаранционния срок.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

19/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 1 000 000 лева за строителство и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20% от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 49 500 лева без ДДС. Същата се възлага като част от обществена поръчка с предмет „Извършване строително-ремонтни работи на помещения и общи части за нуждите на МУ-Варна по седем обособени позиции: ОП №1 "Извършване на строително-ремонтни работи на кабинети и общи части в сграда Ректорат на Медицински университет-Варна"; ОП№2 "Извършване на строително-ремонтни работи в лаборатории 258 и 259 и обособяване на електронна читалня на втори етаж в сградата на УМБАЛ „Св. Марина"; ОП №3 "Извършване на строително-ремонтни работи за обособяване на репетиционни за артисти и музиканти и прилежащо фоайе на втори етаж Ниско тяло в сградата на блок 35 на Студентски общежития"; ОП №4 "Извършване на строително-ремонтни работи в съблекалня "Акушерки" на приземен етаж в сградата на Медицински колеж"; ОП №5 “Изграждане на климатична и вентилационна система в кабинети и операционни зали към Университетски медико-дентален център при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна; ОП №6 "Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа в УМДЦ към ФДМ"; ОП №7 "Извършване на строително-ремонтни работи във фантомни зали в сградата на Факултет по дентална медицина". Общата стойност на обществената поръчка за строителството (СРР) е в размер на 883 500,00 лева без ДДС, разделена както следва: ОП №1 – 234 000,00лева (26.49% от общата стойност на поръчката); ОП№2- 45 000,00 лева (5.09%); ОП №3 – 37 000,00 лева (4,19%); ОП №4 – 8 500,00 лева (0,96%); ОП №5 – 489 500,00лева (55,40%); ОП №6 – 20 000,00 лева (2,26%); ОП №7 – 49 500,00 лева (5,60%). Общата стойност на ОП № 2, № 3, ОП № 4, ОП № 6 и ОП № 7 е 160 000,00 лв. и е 18,11% от общата стойност на поръчката и могат да бъдат възложени по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях. Прогнозните стойности на всяка една от ОП № 2, ОП № 3 и ОП № 4 е под 50 000 лв., като попадат в приложното поле на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП ще се възложат чрез директно възлагане. ОП № 6 и ОП № 7 ще се възложат по реда на чл.20, ал.3, т.1 във връзка с чл.21, ал.6 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява. Останалата стойност на поръчката следва да се възложи по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка, съгл. чл.21, ал.6 от ЗОП. ОП № 1 и ОП № 5 ще се възложат чрез публично състезание. Отварянето на офертите ще се извърши на 22.04.2019г. от 11:00 часа в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с адрес ул. “Марин Дринов” №55.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/04/2019  (дд/мм/гггг)