Версия за печат

BG-с.Стара река

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-28

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540065

BG342, Държавно горско стопанство -Стара река на ТП На Югоизточно Държавно предприятие ДП, с.Стара река,общ Сливен,ул.Съби Димитров №1, За: инж.Мария Георгиева, България 8841, с.Стара река, Тел.: 0885 924984, E-mail: dl_starareka@abv.bg, Факс: 04552 2163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2997.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите , предвидени в Наредба № 3 /1987г за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

19/04/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подадените от участниците оферти ще бъдат отворени на 22.04.2019г. от 10:00часа в административната сграда на ТП ДГС Стара река, в случай, че не бъдат приложени разпоредбите на чл.188,ал.2 от ЗОП за удължаване на първоначално определения срок

Дата на изпращане на настоящата информация

08/04/2019  (дд/мм/гггг)