Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175779618

BG331, Второ ОУ Н.Й.Вапцаров, ж.к.Възраждане-ІІ, За: Кремена Георгиева, България 9020, Варна, Тел.: 052 506416, E-mail: vapcarovou@mail.bg, Факс: 000 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vtoroouvapcarov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/vtoroouvapcarov-515.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

33400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на познавателни книжки, учечбници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Варна за учебната 2019/2020 г. по обособени позиции, съгласно докуменацията.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22112000

Описание:

Училищни учебници


Срок за получаване на офертите

12/04/2019 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Поръчката е по реда на чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/04/2019  (дд/мм/гггг)