Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

304

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121267370

BG411, Върховен административен съд, бул. Александър Стамболийски № 18, За: Красимира Георгиева - експерт обществени поръчки, България 1301, София, Тел.: 02 9404387, E-mail: K.Georgieva@www.sac.justice.bg, Факс: 02 9404286

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sac.justice.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://192.168.1.45/pages/bg/buyer-profilewww.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

74846 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Подобряване на експлоатационната годност на УБ „Лозенец“на ВАС в с. Лозенец, община Царево“. Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности / текущ ремонт/ в УБ“Лозенец“ на ВАС ,с Лозенец,община Царево. Видовете и количеството СМР/СРР са подробно описани в Техническата спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

04/04/2019 , 10:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 05 април 2019 г. Час: 10,30 часа Място на отваряне на офертите: Сградата на Върховния административен съд в гр.София, бул. „ Александър Стамболийски“ № 18, съдебна зала № 3, трети етаж. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване,съгласно чл. 54,ал.1 от ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/03/2019  (дд/мм/гггг)